Huurvoorwaarden Springkussen

 • Het gehuurde springkussen valt onder supervisie van de huurder. De huurder moet waken over het aan hem/haar toevertrouwde materiaal.
 • Bij windkracht 5 of meer is het niet verantwoord om het springkussen op te bouwen.
 • Een volwassene dient controle te houden tijdens het gebruik van het springkussen. Kinderen zijn zich immers niet altijd bewust van een eventueel gevaar/risico.
 • Overdekte springkussens zijn nooit waterdicht. Ze bieden een beperkte bescherming bij de regen. Deze overdekte springkussens dienen vooral ter bescherming tegen het zonlicht.
 • De blower mag in geen geval worden afgedekt. Bij regenachtig weer dient het springkussen opgeblazen te blijven. Slechts bij storm en onweer kunt u het springkussen leeg laten lopen. Om, als de storm geluwd is, het springkussen weer op te blazen om deze te laten drogen.
 • Als het springkussen is opgeblazen mag deze niet meer verplaatst worden. Dit mag alleen gedaan worden door onze medewerkers.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, schade aan grasvelden en andere ondergronden , schade aan elektrische installaties. De huurder is steeds verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De klant kan steeds een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten, bij een erkende Nederlandse verzekeringsmaatschappij, om zich als dusdanig te verzekeren tegen elk ongeval voortvloeiend uit het gebruik van de door ons verhuurde goederen.
 • Springkussens zijn voor kinderen, niet voor volwassen! Let bij het toelaten van de kinderen op het springkussen ook op het aanbevolen aantal kinderen.
 • De luchttoevoer dient altijd gestrekt te blijven.
 • De blower moet aangesloten worden op het netstroom 220 volt. Het snoer van de blower is 0,5 meter. Zorgt dus voor een verlengsnoer.
 • De borgsom voor het springkussen en de blower bedraagt € 100,-.
 • De huurwaarborg kan in rekening worden gebracht in de volgende gevallen : – Bij zichtbare scheuren van het springkussen – Bij zichtbare schade aan de blower – Bij schade, andere dan normale slijtage door abnormaal gebruik – Wanneer het springkussen door waterinsijpeling is beschadigd
 • Het gehuurde materiaal blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

1. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de verhuurder’ bedoeld:
Het Feestkanon
Mounepaed 8
9262 NE Sumar  

2. Met ‘opdrachtgever’ of ‘huurder’ wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met de verhuurder een overeenkomt wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

Artikel 2

Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de verhuurder en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de verhuurder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te wordenbetrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. de verhuurder en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3

Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van de verhuurder schriftelijk is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door de verhuurder verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat de verhuurder één getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt, wordt er geacht een overeenkomst te zijngesloten.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de verhuurder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden, worden door opdrachtgever op de door de verhuurder gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
3. Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt de verhuurder zich het recht om de voorbereiding dan wel de uitvoering van de opdracht te staken.
4. De geleden schade, voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door opdrachtgever.
5. Zowel opdrachtgever als de verhuurder is verplicht de verstrekte informatie, van welke aard dan ook, geheim te houden, tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.
6. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.

Artikel 5

Mutaties in de overeenkomst
1. Indien opdrachtgever, na de totstandkoming van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, worden deze wijzigingen door de verhuurder schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt, indien de wijzigingen door de verhuurder redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële en andersoortige consequenties, voortkomend uit de wijziging, worden door de verhuurder schriftelijk doorgegeven aan opdrachtgeveren in rekening gebracht.
2. de verhuurder behoudt zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is. De verhuurder zal zorgen voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in overeenstemming zijn met de aard van de gewijzigde onderdelen van de overeenkomst. De benodigde wijzigingen worden, na overleg met opdrachtgever, schriftelijk bevestigd door de verhuurder.

Artikel 6

Facturering en betaling
1. Het door huurder verschuldigde bedrag (huursom) wordt verhoogd met een borgsom van minimaal € 50,- indien het verhuurde niet-verzorgd wordt geleverd of afgehaald.
2. Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het voledige bedrag uiterlijk 2 weken voor verhuurdatum te hebben voldaan of contant te voldoen bij het afhalen van verhuurde (huursom vermeerderd met de borgsom). Voor de te verrichten betalingen verstuurt de verhuurder facturen of worden de facturen, bij contante betaling, meegegeven bij het afhalen.
3. Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.1 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging, voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van de verhuurder blijven echter van toepassing.
4. Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt de verhuurder facturen.

Artikel 7

Verhuur
1. de verhuurder is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is de verhuurder niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.
2. De verhuurde objecten blijven eigendom van de verhuurder en mogen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.
3. Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. Onder verzorging wordt verstaan dat de verhuurder naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding of bewaking van de in gebruik gegeven zaken. Onder niet-verzorgd wordt verstaan dat het verhuurde zonder personenter beschikking wordt gesteld.
4. In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en /of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming vanhet verhuurde door huurder.
5. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruikenen te bewaken. Het verhuurde dient aan de verhuurder in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met inachtneming van artikel 7.4) terug te worden gegeven.
6. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen,lassen enzovoorts. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekeninggebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.
7. Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders isovereengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder de huurtermijn te verlengen.

Artikel 8

Aansprakelijkheid
1. In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
2. In geval huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als eerder genoemd in artikel 7.4 aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
3. de verhuurder is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder of van door de verhuurder ingeschakelde derden.
4. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 8.3 bepaalde, is de verhuurder niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan
roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de verhuurder van eventuelevorderingen van derden.
5. Indien de verhuurder ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is de verhuurder nimmer aansprakelijk.

6.De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens de verhuurder ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

Artikel 9

Annulering
1. Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.
2. In geval van annulering door de opdrachtgever / huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema. Onder de totale huursomworden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en afbouwkosten enzovoorts.
Bij annulering tot 6 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 25% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering tot 3 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering tot 1 maand voor verhuurdatum is opdrachtgever 75% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering tot 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 90% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering na 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 100% van de totale huursom verschuldigd.

Artikel 10

Overmacht en weersomstandigheden
1. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt. de verhuurder heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien(verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van de verhuurder opgeschort, zonder dat de verhuurder tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de verhuurder niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van de verhuurder aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
3. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan de verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

Artikel 11

Informatievoorziening
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de verhuurder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht,tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. de verhuurder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12

Slotbepalingen
1. Op iedere offerte en overeenkomst tussen de verhuurder en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden.